Menu

สภาพสังคม

        สถาพสังคม

          ประชากรตำบลท่าตอน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ

   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาอื่นๆ แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมและเพณีอื่นๆ

 

 

          จำนวนครัวเรือนและประชากร

 

จำนวนครัวเรือน        7,622         หลัง

 

ประชากรทั้งหมด       21,130        คน

 

ชาย                        10,611        คน

 

หญิง                       10,519        คน

 

          การศึกษา

 

โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 (สพป. เขต 3)          จำนวน  12  แห่ง 

 

โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สังกัดเอกชน                    จำนวน  1  แห่ง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน                             จำนวน  5  แห่ง 

 

โรงเรียนสังกัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ                                                      จำนวน  3  แห่ง 

 

           สถาบันและองค์การศาสนา

 

                วัด                         จำนวน         15       แห่ง

 

                สุเหร่า                      จำนวน           1        แห่ง

 

                โบสถ์คริสต์                จำนวน         18       แห่ง

 

                ศาลเจ้า                    จำนวน           1        แห่ง

 

            สาธารณะสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                   จำนวน         2      แห่ง

    

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: