Menu

สาธารณูปโภค

 

ระบบประปาหมู่บ้าน                                  จำนวน           ๑๔     แห่ง

ระบบบ่อน้ำตื้น                                         จำนวน           ๒๐     แห่ง

ระบบบ่อบาดาล                                       จำนวน           ๕      แห่ง

ระบบไฟฟ้า                                             เกือบครบทุกหลังคาเรือน

Background Image

Header Color

:

Content Color

: