Menu

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล"

 

    พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  • พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
  • รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
  • ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
  • อนรุักษ์ เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น

  • ประชาชนมีความเป็นอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • มีระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึง

Background Image

Header Color

:

Content Color

: