Menu

ยุทธศาสตร์

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

3.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

2.  การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

3. ส่งเสริมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

3.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1. มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือข่าย

2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น

3. มุ่งส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น

4.  การบริหารจัดการ และดำรงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

1. มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.  มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์  ปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน

5. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา

6. การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

1. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ

2. เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

3. ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

Background Image

Header Color

:

Content Color

: