จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  2. จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของ คค. พ.ศ. 2562-2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรถไฟ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่สอย ปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 9 เดือน 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร บ้านง้าวพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ,ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อdonepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อถุงรับบริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: