จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำจุด Check In บ้านโนนนคร ม.10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำจุด Check In บ้านโนนสำราญ ม.1,7 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุื จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี ( e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรายการอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการพัมนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว บ้านนครชุม หมู่ที่ 5 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการพัมนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว บ้านจอมแขวน หมู่ที่ 17 อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการพัมนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนวัดกะโลทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: