กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนเข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต" และการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น
วันต่อต้านคอรัป...
วันต่อต้านคอรัปชั่น

Background Image

Header Color

:

Content Color

: