กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนการผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ครั้งที่ 3 "ช่อลำดวนเกมส์"ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะแกง ได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์ ใจวงค์ ส.อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เสริมสร้างประสบการณ์ และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ผู้สูงอายุได้แสดง ศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถดำรงชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่มีระหว่าง ผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข

 

กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63
กีฬาผู้สูงอายุ6...
กีฬาผู้สูงอายุ63

Background Image

Header Color

:

Content Color

: