กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนจัดโครงการกีฬาประชาชนตำบลท่าตอนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๕ "ท่าตอนเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี น.ส.อรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะแกง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพพลานมัยที่แข็งแรงและตื่นตัวในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายโดยสร้างวัฒนธรรมการเล่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในระดับท้องถิ่น

 

กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63
กีฬาประชาชน63

Background Image

Header Color

:

Content Color

: