พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน

พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผูู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองร้อย ตชด.๓๓๔ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

 

พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน
พลังเชียงใหม่ลม...
พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน

Background Image

Header Color

:

Content Color

: