โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ ๒ โดยมีนายประเสริฐ  แก้วขาว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่อาย ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่อาย เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีหัวหน้าส่วนราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดโดยประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาภัยพิบัติ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่อาย โดยเน้นให้จิตอาสาภัยพิบัติได้ดำเนินการและมุ่งเน้นการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

 

 

จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัต...
จิตอาสาภัยพิบัติ

Background Image

Header Color

:

Content Color

: