โครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT เพื่อป้องกันโรค Covid-19 (ทำหน้ากากผ้า)

โครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT เพื่อป้องกันโรค Covid-19 (ทำหน้ากากผ้า)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้มีวิทยากร ครู ไปเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองในพื้นที่ และตระหนักถึงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

 

 

อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย
อบรมทำหน้ากากอน...
อบรมทำหน้ากากอนามัย

Background Image

Header Color

:

Content Color

: