โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตำบลท่าตอน ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการรณรงค์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหน้าฝนที่จะถึงนี้

 

 

ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือด...
ป้องกันไข้เลือดออก

Background Image

Header Color

:

Content Color

: